zofim.org.il
  
 


 
אתר התאחדות הצופים והצופות בישראל
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר התאחדות הצופים והצופות בישראל » פקודת הצופים

פקודת הצופים פורסם בתאריך 25/10/2011

 פקודת הצופים [נוסח חדש], תשל"ח-1978*


1. הגדרות - בפקודה זאת

         "חוקת ההתאחדות" – חוקת התאחדות הצופים והצופות בישראל ששר החינוך והתרבות אישר לאחר התייעצות בועדת החינוך והתרבות של הכנסת;                                                                                         

         "צופה" – צופה או מדריך כמשמעותם לפי חוקת ההתאחדות;                           

         "ההתאחדות" – ההתאחדות הפועלת לפי חוקת ההתאחדות.                          


2. ההתאחדות היא תאגיד - ההתאחדות היא תאגיד כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.


3. הגבלת השימוש במדי ההתאחדות - לא ילבש אדם ולא ישא, בפומבי, מדים, סמל, תג או אות שנתייחדו לפי חוקת ההתאחדות לשימוש ברשות ההתאחדות – או שסביר לראותם כחיקוי למדים או לסמל כאמור – באופן שיעורר רושם שהוא זכאי לפי החוקה האמורה ללבשם או לשאתם, אלא אם מכוח החוקה הוא זכאי לעשות כן.


4. הגבלה של מכירת סמלים - לא ימכור אדם ולא יציע למכירה כל דבר הנושא סמל, תג או אות שנתייחדו לשימוש ברשות ההתאחדות או שסביר לראותם כחיקוי למה שנתייחד כאמור, אלא אם קיבל תחילה, לפי הוראות חוקת ההתאחדות, רשות בכתב לעשות כן.


5. הפעלת סמכות שלא כדין - לא יבקש צופה ולא ינסה, מכוח היותו לובש מדים או נושא סמל, תג או אות שהם של ההתאחדות או נחזים כמותם, להפעיל או לאכוף סמכות שלא לפי חוקת ההתאחדות וכפי שהורשה בה.


6. טענת שוא לקשר עם ההתאחדות - לא יקים אדם ולא יארגן גוף או חבר בני אדם הטוענים או מתחזים, בלי שהורשו לכך לפי חוקת ההתאחדות, שהם צופים או קשורים בכל דרך להתאחדות, לא יעבוד עימם ולא יהיה לו ענין בהקמתם, בארגונם או בעבודה עימם.


7. עונשין - העובר על הוראות פקודה זו, דינו – מאסר חודש או קנס 150 לירות.

 

                                                                                                ש מ ו א ל   ת מ י ר

                                                                                                   שר המשפטים

 

_________________

* נקבע בועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ביום כ"ג בתמוז תשל"ח (24 ביולי 1978) לפי סעיף 16 לפקודה

   סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1918: הצעת הנוסח פורסמה בהנ"ה 35, עמ' 33א.

   נוסח חדש זה בא במקום פקודת הצופים, 1947; ע"ר 1947, תוס' 1, עמ' 201; ס"ח תשל"ג, עמ' 58.