zofim.org.il
  
 


 
אתר התאחדות הצופים והצופות בישראל
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר התאחדות הצופים והצופות בישראל » חוקת ההתאחדות

חוקת ההתאחדות פורסם בתאריך 25/10/2011

חוקת ההתאחדות

===========

א.   השם והכתובת

        1)      השם: התאחדות הצופים והצופות בישראל (להלן: "ההתאחדות").

        2)      מושב ההתאחדות: בית פיליפס לצופי ישראל, רח' לוחמי גליפולי 49, תל-אביב.

 

ב.   מטרות

        1)      להיות גוף המאגד בתוכו הסתדרויות ארציות של צופים, הסתדרויות ארציות של צופות והסתדרויות מעורבות של צופות וצופים. ההתאחדות תהיה פתוחה לכל הסתדרות צופים ארצית, ללא הבדל דת וגזע.

                

        2)      לחנך את חבריה ברוח המידות וההבטחה של הצופה, לפתח בהם את הרגש החברתי ולעצב את אופיים, להרגילם לסדר ולמשמעת, לדייקנות ולהסתכלות, להכשירם לעבודה וחיים בטבע, לטפח בהם יחס כבוד למסורת דתית ולחנכם לנאמנות למדינת ישראל.

                

        3)      ההתאחדות מגשימה את מטרתה באמצעות השיטה הצופית הבאדן-פאולית: הפעילות בטבע, בעמלנות, בהכשרה לחיי עבודה, בחיי חברה מושתתים על הנהלה עצמית, על עזרה הדדית ועל יחסי אמת וכבוד בין איש לרעהו.

                

        4)      ההתאחדות תשקוד על קשרים בינלאומיים הדוקים עם ארגוני צופים וצופות ברחבי תבל, על מנת לטפח בקרב חברה יחס של הבנה וכבוד הדדי בין עם לעם.

                

        5)      לשם ביצוע מטרותיה, תהיה ההתאחדות רשאית לקבל ולשלם כספים בכל צורה שהיא, להעסיק עובדים בשכר, לרכוש ולמכור נכסים, להתקשר בחוזים ולהשקיע כספים בכל צורה שהיא.

                

ג.      ההתאחדות מסונפת לארגון הבינלאומי של הצופים ולארגון הבינלאומי של הצופות.

                

ד.     החינוך בהסתדרויות המהוות את ההתאחדות מבוסס על הערכים הבאים:

                

        1)      חינוך הנוער לנאמנות לעקרונות עליהם מושתתת מדינת ישראל: "מדינת ישראל תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שויון זכויות חברתי גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, חינוך ותרבות... ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האו"ם" (מתוך מגילת העצמאות של מדינת ישראל)

                

        2)      לשם כך, מחייבת ההתאחדות את מדריכיה לטפח בנוער המסור להדרכתם את הנאמנות לערכים הדמוקרטיים שהם יסוד היסודות של מדינת ישראל, תוך התנגדות למשטרים טוטליטריים השוללים ערכים אלה.

                

        3)      ההסתדרויות המהוות את ההתאחדות תהיינה עצמאיות ובלתי תלויות בשום מפלגה או הסתדרות פוליטית אחרת. לשם הבטחת עצמאותן, תהיינה ההסתדרויות נתונות לחסותו של משרד החינוך והתרבות.

 


                

        4)      בשאלות מדיניות וחברתיות, משאירה ההתאחדות לבוגרים (מגיל 19 ומעלה בין מדריכיה או חבריה) חופש להגדיר את עצמם כפרטים, בתנאי שפעולותיהם לא תתנגדנה למטרת ההתאחדות וערכיה, ובתנאי שלא ישתייכו לגופים פוליטיים או למפלגות שמטרותיהם עומדות בסתירה לערכי ההתאחדות. בתקופת כהונתם, אין המדריכים רשאים לשמש בתפקידים פעילים במפלגות ובגופים פוליטיים.

                

        5)      החוקה הזאת מהווה מצע כללי משותף לכל ההסתדרויות של ההתאחדות. כל אחת מהן רשאית להוסיף תקנון משלה, בתנאי שסעיפיו לא יעמדו בניגוד למטרות ההתאחדות ובתנאי שיקבלו את אישורה של מועצת ההתאחדות.

                

ג.    מידות הצופה

        1)      הצופה דברו אמת.

        2)      הצופה נאמן למדינתו.

        3)      הצופה  מועיל בחברה, אוהב עבודה ועוזר לזולתו.

        4)      הצופה רע לכל אדם ואח לכל צופה.

        5)      הצופה אדיב.

        6)      הצופה חובב את החי והצומח ומגן עליהם.

        7)      הצופה איש המשמעת.

        8)      הצופה אינו נופל ברוחו.

        9)      הצופה חסכן.

        10)   הצופה טהור בדיבורו ובמעשיו.

                

ד.    ההבטחה

        נוסח א'

הנני מבטיח הבטחה שלמה

לעשות כל מה שביכולתי

למלא את חובתי לאלוהי ולמדינתי

לעזור לזולתי בכל עת

לקיים את מידות הצופה  הנני מבטיח הבטחה שלמה

לעשות כל מה שביכולתי

למלא את חובתי למדינתי

לעזור לזולתי בכל עת

לקיים את מידות הצופה

                                                                   

        קוראים: מיכה ו' פסוק ח': "הגיד לך אדם מה טוב ומה אלוהים דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך".

       

ה.   וכן קוראים תהילים ט"ו.    הסיסמא: "היה נכון".

      

ו.        דגל ההתאחדות: הוא דגל מדינת ישראל.

כל נס נוסף לדגל ההתאחדות יהיה בצבע ירוק וטעון אישור מועצת ההתאחדות. אין האמור מונע שימוש בדגלים דתיים המוכרים בעולם.

      

ז.    סמל ההתאחדות: חבצלת, תלתן וסמל מדינת ישראל.

      

ח.   תלבושת הצופה: תקבע ע"י הוועד הפועל של ההתאחדות.


 

ט.   חברות

        1)      כחברים להסתדרויות המהוות את ההתאחדות, יכולים להיות בני נוער מגיל 10 – 19, עופרים מגיל 7 – 10 וכן מבוגרים מגיל 19 ומעלה, המשמשים מדריכים או ממלאי תפקידים אחרים בהתאחדות ובהסתדרויותיה ומקבלים על עצמם את המידות וההבטחה של הצופה והנאמנים למטרות ההתאחדות וערכיה ולמטרות הסתדרותם וערכיה.

                

        2)      אלו יכולים להיות חברים בהתאחדות:

                            

                 (א)       כל הסתדרות ארצית של צופים, של צופות ומעורבת מצופים וצופות, בתנאי שקיבלה על עצמה את חוקת ההתאחדות והסכימה לשתף פעולה עם יתר ההסתדרויות החברות בהתאחדות ובתנאי שעומד בראשה לפחות אדם אחד מגיל 25 ומעלה האחראי לפעולותיה.

                            

                 (ב)       כל אדם בגיל 21 ומעלה שהוא חבר באחת מההסתדרויות החברות בהתאחדות ומשמש בה כמדריך או ממלא תפקיד אחר.

                            

                 (ג)        חברי מוסדות ההתאחדות הם חברי ההתאחדות בתוקף תפקידם.

                            

        3)      (א)       כל הסתדרות צופים (כמפורט בסעיף 2 (א) וכל אדם (כמפורט בסעיף 2(ב) הרוצה להיות חבר בהתאחדות יגיש למועצת ההתאחדות בקשה בנוסח זה: "אנו הסתדרות הצופים... (או: אני.... גיל.... מקצוע... כתובת...) מבקשים להיות חבר בהתאחדות. מטרת ההתאחדות, חוקתה ודרכי פעולתה ידועים לנו ואם נתקבל להתאחדות כחברים, אנו מתחייבים למלא אחרי הוראות החוקה ואחרי החלטות מוסדות ההתאחדות".

                            

                 (ב)       כשהפונה הוא אדם (כמפורט בסעיף 2(ב), עליו לצרף לבקשתו הסכמה בכתב מאת ההסתדרות לה הוא שייך להצטרפותו כחבר התאחדות.

                            

                 (ג)        המועצה לא תקבל הסתדרות צופים חדשה כחברה להתאחדות, אלא אם כן תמצא נימוקים סבירים המצדיקים הקמת הסתדרות נוספת לאלו הקיימות.

                            

                 (ד)        החלטת מועצת ההתאחדות בדבר קבלתו, או אי קבלתו, של חבר להתאחדות, אין אחריה ערעור.

                            

                 (ה)       מועצת ההתאחדות רשאית להשהות את קבלתה של הסתדרות כחברה שוות זכויות וחובות בהתאחדות, עד לאחר עמידתה בניסיון לתקופה שתיקבע על ידי ההתאחדות.

                            

                 (ו)         כל חבר בהתאחדות ישלם מסים ו/או דמי חבר במידה ובצורה שיקבעו על ידי הוועד הפועל מזמן לזמן.

 

י.     החברות בהתאחדות נפסקת

        1)      במותו של החבר או בהתפרקות הסתדרות החברה ובהתאחדות.

                

        2)      בצאתו מן ההתאחדות ובלבד שהודיע על כך לוועד הפועל 30 יום לפחות לפני יום היציאה. יציאתו של חבר מההתאחדות אינה פוטרת אותו מהאחריות למילוי כל ההתחייבויות הכספיות שהטילה עליו ההתאחדות לפני שיצא ממנה.

                

        3)      מועצת ההתאחדות שבסדר יומה נכלל במפורש הסעיף של הוצאת חבר מההתאחדות, רשאית ברוב של 2/3 מחבריה הנוכחים בישיבה ובאשורו של נשיא ההתאחדות, להחליט על הוצאתו של חבר מההתאחדות אם:

                            

                 (א)       התרשל בקביעות במילוי הוראות חוקה זו או אחד מסעיפיה או החלטותיו של מוסד ממוסדות ההתאחדות או סירב למלאן.

                 (ב)       התרשל במשך תקופה של שנתיים במילוי התחייבויותיו הכספיות שהטילה עליו ההתאחדות וזה על אף שלוש התראות בכתב שניתנו לו מאת הוועד הפועל.

                            

                 (ג)        עשה מעשה הנוגד את מטרות ההתאחדות.

                            

                 (ד)        יצא חייב בדין על עבירה שיש עימה קלון.

                            

                 (ה)       באה דרישה מיוחדת לכך מאת ההסתדרויות החברות בהתאחדות.

                            

                 (ו)         וכל זאת בתנאי שניתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע טענתו בכל ההליכים האמורים לעיל.

                            

        4)      חבר שהוצא מההתאחדות כנ"ל יכול לשוב ולהגיש את מועמדותו כחבר להתאחדות כעבור שנתיים מיום הוצאתו. מועמדותו תידון במועצת ההתאחדות באותו סדר הנהוג לגבי קבלת חבר חדש.

 

יא.   חברות כבוד

          הועד הפועל יכול למנות, באישור המועצה, כל אדם שפעל רבות להגשמת מטרות ההתאחדות, להיות חבר כבוד, שיהנה מכל הזכויות לחברים רגילים, חוץ מזכות הצבעה במוסדות ההתאחדות.

                  

יב.   סמל הזהב

         הועד הפועל רשאי, באישור המועצה, להעניק לאות הוקרה, לחברי כבוד ולאנשים אחרים, סמל התאחדות מזהב.

 

יג.   הארגון הפנימי

        1)      נשיא כבוד – נשיא המדינה הוא נשיא הכבוד של התאחדות הצופים והצופות.

                

        2)      נשיא ההתאחדות – המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות, או כל אדם אחר שימונה על ידי משרד החינוך והתרבות, בהתייעצות עם מועצת ההתאחדות, יהיה נשיא ההתאחדות.

                

        3)      סגן נשיא - נשיא ההתאחדות ימנה סגן נשיא, באישור המועצה, אשר בהעדרו ימלא את תפקידו.

                

        4)      נציג כללי -  הנציג הכללי יבחר ע"י מועצת ההתאחדות, על דעת נשיא ההתאחות ובאישור משרד החינוך והתרבות, הנציג הכללי ייצג את משרד החינוך והתרבות בהתאחדות.

                

        5)      המועצה – מועצת ההתאחדות (להלן: "המועצה") מונה 66 חברים והרכבה הוא:

                            

                 (א)       נשיא ההתאחדות שהוא ראש המועצה.

                            

                 (ב)       שלושים ושניים חברים וחברות המתמנים ע"י נשיא ההתאחדות או ע"י משרד החינוך והתרבות, מתוך אנשי חינוך ומאוהדי הצופיות ומטרותיה, בהתאם לרשימת המועמדים שתוגשנה ע"י ההסתדרויות החברות בהתאחדות.

                            

                 (ג)        שלושים ושלושה חברים וחברות – נציגי ההסתדרויות החברות בהתאחדות אשר יבחרו ע"י ההסתדרויות באופן יחסי למספר הצופים והצופות בתוכן.

                            

                 (ד)        לכל הסתדרות זכות לנציג אחד לפחות במועצה ולכל הסתדרות מעורבת זכות לנציג אחד ולנציגה אחת לפחות במועצה.

                            

        המועצה תתכנס לפחות פעם אחת בשנה.

        ישיבת המועצה תהיה חוקית באם נוכחו בה לפחות מחצית מחברי המועצה ואם נתכנסה בהודעה מוקדמת של 14 יום.

 

יד.   תפקידי המועצה

         1)      לטפל בשאלות יסוד של ההתאחדות.

                 

         2)      לאשר את חוקת ההתאחדות ולהחליט על שינויים בה.

                 

         3)      לאשר חוקות מיוחדות להסתדרויות השונו החברות בהתאחדות.

                 

         4)      לקבל דין וחשבון על פעולותיה והתפתחותה של ההתאחדות ולדון בהם.

                 

         5)      להקפיד על שמירת עקרונות ההתאחדות כמפורט בחוקה.

                 

         6)      לקבל דין וחשבון מההסתדרויות החברות בהתאחדות  על הנהלתן ופעולותיהן ולדון בהם.

                 

         7)      לאשר את תקציב ההתאחדות המוגש ע"י הועד הפועל ולהמליץ בפני משרד החינוך והתרבות על מתן תמיכה כספית.

                 

         8)      לדון ולהחליט בקבלת חברים חדשים להתאחדות.

                 

         9)      לבחור את ממלאי התפקידים הבאים: ראש צופים, ראש צופות, נציג כללי.

                 

         10)   לדון ולהחליט בהוצאת חברים מההתאחדות.

                 

         11)   למנות חברים לוועד הפועל הכפוף לפי סעיף 30 לחוקה זו.

                 

٠       החלטות המועצה מתקבלות ברוב דעות פרט להחלטות שעל מנת לקבלן דרוש לפי החוקה הזו רוב אחר. היו הדיעות שקולות, קובע יושב ראש המועצה.

        

٠       נשיא ההתאחדות מוסמך לעכב את ביצוען של החלטות המועצה ובמקרה כזה תחזור המועצה ותדון בהחלטות מחדש לאור הערותיו של נשיא ההתאחדות. החלטת המועצה לאחר הדיון המחודש תהיה סופית.

        

٠       תקופה כהונתה של המועצה וכן תקופת כהונתם של ממלאי התפקידים הנבחרים על ידה, היא לשלוש שנים. באם מסיבה כל שהיא לא מונתה מועצה חדשה, תמשיך המועצה לפעול עד למנוי חדש. תהיה הזכות למועצה לצרף אליה, תוך תקופת כהונתה, חברים חדשים במקום אלה שעזבו אותה.

 

טו.   הוועד הפועל

         הוועד הפועל של התאחדות הצופים והצופות בישראל (להלן: "הוועד") יהווה את הגוף המנהל של ההתאחדות והוא ימנה תשעה עשר חברים לפחות, כולל חברים בתוקף תפקידים.

                 

            נושאי התפקידים הבאים יהיו חברים בוועד הפועל בתוקף תפקידים:

  1. ראש הצופים.
  2. ראש הצופות.
  3. הנציג הכללי.
  4. הנציג לעניינים בינלאומיים.
  5. הנציגה לעניינים בינלאומיים.

 

יתר החברים יתמנו ע"י המועצה, אולם בתנאי שלכל הסתדרות יהיה לפחות נציג אחד ולכל הסתדרות מעורבת לפחות נציג אחד ונציגה אחת.

הנציג הכללי ישמש יושב ראש הוועד הפועל ובהיעדרו ימלא את מקומו: מרכז ההתאחדות.

 

תפקידי הוועד הפועל הם:

                 

         1)      לבצע את החלטות המועצה.

                 

         2)      לכוון את הקשרים בין ההסתדרויות השונות חברות ההתאחדות ולבצע את כל הפעולות הקשורות בכך.

                 

         3)      ליזום מפעילים ארציים, לארגנם, לנהלם ולפקח עליהם.

                 

         4)      לכוון את קשרי החוץ ולהחליט על אופן ניהולם וביצועם.

                 

         5)      לקבוע את התקציב השנתי, להיות אחראי לביצוע התקציב ולאשר את הדין וחשבון השנתי.

                 

         6)      למנות את ממלאי התפקידים הבאים:

(1)   נציג להדרכה ולתיאום בין הארגונים.

(2)   נציג לעניינים בינלאומיים.

(3)   נציגה לעניינים בינלאומיים.

(4)   מרכז ההתאחדות.

(5)   עורך הפרסומים.

(6)   מדריך ארצי לצופים.

(7)   מדריכה ארצית לצופות.

(8)   גזבר.

(9)   ממונה על יחסי ציבור.

(10)          תפקידים אחרים לפי הצורך.

                 

         7)      הוועד הפועל רשאי למנות וועדות משנה שתפעלנה כוועדות מייעצות ותבאנה את המלצותיהן בפני הוועד הפועל לאישורו.

                 

         8)      הוועד הפועל יתכנס אחת לחודשיים לפחות.

                 

         9)      ישיבת הוועד הפועל תהיה חוקית באם נוכחים בה לפחות חצי מספר חבריו.

                 

         10)   החלטות הוועד הפועל מתקבלות ברוב דעות. היו הדעות שקולות בהצבעה מסויימת – לא נתקבלה ההחלטה.

                 

         11)   הוועד הפועל רשאי להסמיך אחד מחבריו לבצע בשמו פעולות מסויימות שהן בתחום סמכותו ולחתום על כל מסמך הקשור בפעולות אלה. על מסמכים כספיים ומשפטיים המחייבים את ההתאחדות יחתמו לפחות שניים מחברי הוועד הפועל שהוסמכו לכך.

                 

         12)   תקופת כהונתו של הוועד הפועל היא שלוש שנים. אם מאיזו סיבה שהיא לא מינתה המועצה וועד פועל חדש בתום תקופה זו, ישאר הוועד הפועל הקודם בכהונתו עד לבחירות חדשות.

 

טז.  רשות הצופות

         רשות הצופות הוא גוף המורכב מנשים פעילות בשטח הצופיות מכל ההסתדרויות שהן חברות ההתאחדות. חברות ההתאחדות תהיינה חברות גם ברשות הצופות. רשות הצופות תתכנס לפחות אחת לשנה.

 

יז.    תפקידיה של רשות הצופות

         1)     לדון ולהחליט בכל השאלות הנוגעות לחינוכן והדרכתן של הצופות בהתאחדות. לתכנן את תוכנית ההדרכה ולבצעה.

         2)     לדון ולהחליט בכל אותן הבעיות המיוחדות הנוגעות לצופות בהתאחדות.

                

         3)     לדון ולהחליט בענייני הצופות בשטח יחסי חוץ ובעיקר במעמדן בארגון העולמי של הצופות.

                

         4)     למנות נשים לתפקידים כמו: מזכירה כללי לרשות הצופות, מדריכה ארצית לצופות, ממונה על יחסי ציבור לצופות ועוד.

                

         5)     רשות הצופות תתחשב באופיין המיוחד של ההסתדרויות המעורבות בהתאחדות.

                

         6)     רשות הצופות פועלת באמצעות ועדה (להלן: "הועדה") המתמנה על ידה ושמספר חברותיה יהיה לפחות תשע. כל החלטות הוועדה נחשבות כאילו נתקבלו על ידי רשות הצופות. הנציג הכללי ומרכז ההתאחדות יצורפו לוועדה בתוקף תפקידם. כן תוכל הוועדה לצרף אליה חברות אם תראה צורך בכך.

                

         7)     ראש הצופות תעמוד בראש רשות הצופות והיא תשמש אף כיושבת ראש של הוועדה.

                

         8)     החלטות הוועדה טעונות אישור של הוועד הפועל.

 

יח.   ועדת ביקורת

         המועצה תמנה ועדת ביקורת אשר מתפקידה יהיה לבדוק את משק הכספים והחשבונות של ההתאחדות ולהמליץ בפני המועצה על אישורם או אי אישורם.

 

יט.   פירוק ההתאחדות

         1)     ההתאחדות רשאית להתפרק באם המועצה, בישיבה שנתכנסה במיוחד לשם דיון בהתפרקות ההתאחדות, החליטה על פירוק ברוב של שלושה רבעים מחברי המועצה. כינוס האסיפה יעשה על פי הודעה מוקדמת של 21 יום לפחות לכינוסה, כאשר בהזמנה יצויין כי כל סדר יומה עומדת שאלת פירוקה של ההתאחדות. באם לא יהיו נוכחים בישיבה שלושה רבעים מחברי המועצה, תדיחה הישיבה למועד אחר ובישיבה שניה זו תתקבל החלטה על פירוק באם נתקבלה ברוב של שלושה רבעים מחבריה הנוכחים.

                

         2)     עם התקבל ההחלטה לפירוק ההתאחדות, ימסר רכושה לגוף ציבורי אשר מטרותיו וייעודו קרובים לרעיון הצופיות כפי שתחליט המועצה. בהיעדר החלטה כזו, ימסר הרכוש של ההתאחדות למשרד החינוך והתרבות.

                

         3)     המועצה תיקבע את היום שבו יתחיל הפירוק ומיום זה לא תמשיך ההתאחדות בכל פעולה מפעולותיה הרגילות, אלא במידה שהדבר דרוש לביצוע הפירוק.

 

כ.    הכנסות ההתאחדות הן:

         1)     הקצבת ומיסים של ההסתדרויות הארציות.

                

         2)     הקצבות ממשרד החינוך והתרבות וממשרדים ממשלתיים אחרים.

                

         3)     הקצבות ממוסדות בארץ ובחוץ לארץ.

                

         4)     תרומות מיוחדות מאישים ומחברות בארץ ובחוץ לארץ.

                

         5)     הכנסות ההתאחדות הן רק מהמקורות המצויינים לעיל ולא יהיו לה הכנסות אחרות, פרט לריבית מנכסיה הכספיים. ההכנסות מנכסי ההתאחדות והכנסותיה האחרות ישמשו אך ורק לצורך מטרותיה כמפורט בחוקה ובתקנון.

                

         6)     הכנסות האגודה ותקבוליה, לא ישמשו בכל צורה שהיא למתן טובות הנאה לחבריה או לחלוקת רווחים ביניהם.

                

         7)     כל שינוי בחוקה זו טעון החלטה שנתקבלה במועצה על דעת רוב של שני שליש חברי המועצה הזכאים להשתתף באותה מועצה. הזמנה למועצה כזאת תציין במפורש שידון בה ענין החוקה ותצורף אליה רשימה על השינויים המוצעים.

                

         8)     במידה ויתווספו סעיפים חדשים לחוקה זו, הם יהוו חלק בלתי נפרד ממנה.