zofim.org.il
  
 


 
אתר התאחדות הצופים והצופות בישראל
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר התאחדות הצופים והצופות בישראל » אודות התאחדות הצופים - עברית

אודות התאחדות הצופים - עברית פורסם בתאריך 25/10/2011

התאחדות הצופים והצופות בישראל מהווה את הגוף המאחד של 5 ארגוני הצופים הפועלים במדינה:

- תנועת הצופים העבריים

- ארגון הצופים הדרוזים

- ארגון הצופים הערבים הקתולים

- ארגון הצופים הערבים המוסלמים

- ארגון הצופים הערבים האורתודוקסים

- ארגון צופי בתי הספר הערביים

 

ההתאחדות נוסדה בשנת 1954 והיא מהווה מסגרת בלתי מפלגתית א-פוליטית ולכן אינה קשורה למפלגה כלשהי. היא גם אינה נחשבת כמסגרת של תנועת נוער.

חוקת ההתאחדות נוסחה בשנת 1954 והגדירה את תפקידי ההתאחדות ועקרונותיה, מידות הצופה ונוסח ההבטחה, החברות בתנועה, הארגון הפנימי, מועצת ההתאחדות ועוד, והיא במלואה מהווה את המסמך המחייב של כל ההסתדרויות החברות בהתאחדות. כן, קבעה החוקה כי כל ארגון הוא אוטונומי ורשאי לנהל ענייניו כראות עיניו, כל עוד אין בהם משום פגיעה במפורש או במשתמע מהעקרונות המנוסחים בחוקת ההתאחדות.

ההתאחדות פועלת בחסות משרד החינוך. נשיא הכבוד של ההתאחדות הוא, בתוקף תפקידו, מנכ"ל משרד החינוך. ההתאחדות רואה עצמה מופקדת על יצירת וחיזוק הקשרים בין ארגוני הצופים, כדי ליצור רעות אמיתית ויחסים של כבוד הדדי. כמו כן, ההתאחדות שוקדת, במיוחד, על פעילות במסגרות שונות של "דו-קיום" שבהן משתתפים כל ארגוני הצופים שבמסגרת ההתאחדות.

 

מטרות ההתאחדות:

*