zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » כניסת מנהלים » הסכם שימוש והרשאה

הסכם שימוש והרשאה

השימוש באתר ו/או במערכת האתר השבטי ו/או בעמוד הגוף השבטי, כהגדרתם להלן, ו/או בהרשאה הניתנת לבעל ההרשאה, כהגדרתו להלן, כפופים לתנאים המפורטים בהסכם זה.
תחילת השימוש באתר ו/או במערכת האתר כמוה כהסכמה מראש של המשתמש ו/או של בעל ההרשאה לכל אחד מתנאי ההסכם, כאילו נחתם ע"י המשתמש/בעל ההרשאה.
האמור בהסכם זה מתייחס במידה שווה לאישה ולגבר, יחיד או רבים. השימוש בלשון זכר/יחיד נעשה לצרכי נוחות בלבד.

מובהר בזאת, כי מערכת "האתר שבטי" מהווה חלק בלתי נפרד מהאתר של (להלן "האתר") תנועת הצופים העבריים בישראל ע"ר מס. 4 - 002845 - 58 (להלן " התנועה")

התנועה מבקשת לאפשר לבעל ההרשאה להפעיל את מערכת האתר השבטי ולנהל בעצמו את האתר של הגוף הצופי עליו הוא אחראי / אליו הוא משתייך (להלן: "עמוד הגוף הצופי"), הכל כאמור ובכפוף לתנאים כמפורט להלן.

מטרת התנאים היא להגדיר את השימוש המותר ו/או את הכללים לפיהם על המשתמש/בעל ההרשאה לנהוג במסגרת השימוש במערכת האתר השבטי ו/או בעמוד הגוף הצופי:

1. כניסת בעל ההרשאה למערכת האתר השבטי והכנסת שינויים בעמוד של הגוף הצופי יעשו באמצעות שם משתמש וסיסמה .

2. בעל ההרשאה מתחייב לשמור על שם המשתמש ו/או הסיסמה באופן, שלא ניתן יהיה לשייכו למערכת האתר השבטי, על מנת למנוע אפשרות גישה של אחר, תחתיו, למערכת. כמו כן מתחייב בעל ההרשאה שלא להעבירם בכל צורה שהיא לכל אדם אחר, אם בעל הרשאה אחר, אם מבין בעלי התפקידים ו/או החניכים בתנועה ואם מחוץ לתנועה, אם בתמורה ואם ללא תמורה. במקרה של חשד של בעל ההרשאה, שהסיסמה ו/או שם המשתמש הגיעו לידיעתו של אחר, אשר עלול לעשות בו שימוש בלתי רצוי, יודיע על כך בעל ההרשאה לאחראי על האתר, מיד לכשייוודע לו הדבר.

3. בכל מקרה, לא ישתמש בעל ההרשאה באתר אלא לצורכי הגוף הצופי עליו הוא אחראי/ אליו הוא משתייך בלבד.

4. בעל ההרשאה יעשה שימוש הולם ואחראי במערכת האתר השבטי, תוך המנעות מפגיעה כלשהיא במערכת ו/או באתר התנועה ו/או תוך המנעות מגרימת נזק מכל מין וסוג שהוא לאתר השבטי ו/או לאתר ו/או לכל אחת ממערכותיהם וכן, תוך המנעות מהכללת תכנים המכילים וירוסי מחשב מכל מין וסוג שהוא.

5. למען הסר ספק, מובהר כי תכני השינויים ו/או התוספות ו/או ההודעות ו/או הפרסומים, אשר יוכנסו לעמוד הגוף הצופי הם באחריות בעל ההרשאה בלבד.

6. בעל ההרשאה יקפיד שלא לפרסם בעמוד הגוף הצופי תכנים המהווים הפרה של חוק כלשהוא ו/או שהם בעלי אופי בוטה ו/או פוגע בכל מישור שהוא, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במישור המיני ו/או הגזעני ו/או הפלילי ו/או בעל אופי מאיים ו/או מעודד לביצוע עבירה ו/או מזיק בצורה כלשהיא ואו פוגע ברגשות הפרט ו/או הצבור.

7. בעקר, יקפיד בעל ההרשאה לשמור על כל חוקי ההגנה על הפרטיות וימנע מפרסום של פרטים אישיים מכל מין וסוג שהוא, מבלי שקבל לכך מראש ובכתב את הסכמת בעל העניין.

8. בעל ההרשאה ימנע מכל פעולה ו/או פרסום שיש בהם משום:
א. הוצאת לשון הרע.
ב. אופי מסחרי - אלא אם התקבלה הסכמה מראש ובכתב לכך מהגורם המוסמך בתנועה
ג. ניגוד לתכנים ו/או לעקרונות עליהם מושתתת התנועה

9. בעל ההרשאה מצהיר, כי ברור וידוע לו, שכל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או במערכת האתר השבטי, לרבות בעמוד הגוף הצופי ו/או העיצוב ו/או התוכנה ו/או יישום קוד מחשב ו/או קובץ גרפי ו/או כל חומר אחר באתרים הם של התנועה בלבד ואין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לשווק ו/או לעשות שימוש מסחרי בהם ו/או למסור לצבור תכנים המופיעים בהם, אלא בהסכמת התנועה מראש ובכתב.

10. עוד מתחייב בעל ההרשאה להמנע מלפרסם באתר השבטי כל פרסום שהגיע אליו בדרך לא חוקית ובכלל זה, תוך פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של מאן דהוא.

11. לתנועה הזכות המלאה למחוק לאלתר ממערכת האתר השבטי ו/או מעמוד הגוף הצופי כל שינוי ו/או תוספת ו/או הודעה ו/או פרסום, אשר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, אינם עונים על דרישות חוזה זה, וזאת מבלי ליתן כל התראה מראש לבעל ההרשאה, ומבלי שתהיה לו זכות כלשהיא לטעון כנגד השימוש בזכות זו.

12. מעמדו של בעל ההרשאה ככזה יפקע מיד עם סיום תפקידו בתנועה, במידה והוא ממלא תפקיד בשכר, ו/או מיד לכשיודיע, כי לא יוכל מסיבה כלשהיא להמשיך ולהיות חלק מהדרג ההתנדבותי בתנועה ו/או עם הפסקת חברותו בתנועה מכל סבה שהיא.

13. יפר בעל ההרשאה את אחת מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, תהא לתנועה הזכות המלאה לבטל לאלתר את ההרשאה שניתנה לו.

14. בעל ההרשאה מצהיר, כי ברור וידוע לו, כי הוא בלבד ישא בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לתנועה, אם בגלל פגיעה שלו באתר ו/או בכל חלק ממנו ואם בגין גרימת נזק לצד ג' כלשהוא כתוצאה מאופן השימוש שייעשה על ידו באתר ו/או התכנים שיפרסם בו ו/או עקב הפרת אחת מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה. בעל ההרשאה ישפה את התנועה מיד עם דרישה על כל נזק ו/או הוצאה שתאלץ לשאת בהם כתוצאה מתביעה של צד ג' כלשהוא נגדה עקב התנהגותו כאמור של בעל ההרשאה.

15. אלה מבין בעלי ההרשאה, אשר הינם קטינים מצהירים בזאת, כי הובא לידיעתם כי היותם קטינים אינו מגן עליהם מפני תביעה נזיקין נגדם, במקרה והשימוש שייעשה על ידם באתר יגרום לנזק כלשהוא, זאת מאחר ועפ"י חוק, האחריות בנזיקין היא מגיל 12 ואילך.

16. ידוע לי כי הפרטים שנמסרו על ידי ישמשו לצורך קבלת מסרונים ועדכונים לרבות באמצעות הדוא"ל. במידה ואינך מעוניין\ת לקבל עדכונים כאמור אנא סמן זאת בתהליך ההרשמה לאתר.

17. כל הנ"ל תקף גם למשתמשים "רגילים" ולמשתמשים "חברי תנועה".בחזרה לכניסת המנהלים